ಸಿಬ್ಬಂದಿ

(ಎಡ ಕುಳಿತು - ಡಾ!. ಎಂ. ಪರ್ವೀನ್ ತಾಜ್,ಡಾ!. ಕೆ. ರಮೇಶ್, ಡಾ!. ಶಮಯೆಲ್ ರಿಜ್ವಾನ, ಡಾ! ಮಂಗಳಮ್ಮ. ಎಚ್ಎಸ್.
ಎಡ ನಿಂತಿರುವಿಂದ - ಡಾ!.ಸುಧಾ ಎಚ್.ಆರ್., ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ.ಶೆತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಪಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯಾ)

ಡಾI. ಕೆ. ರಮೇಶ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಂ.ಎ. (ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ), ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು


ವಿಷಯ ವಿಧಾನ : ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೂಲಭೂತಗಳು.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ.

ಡಾ. ಎಂ. ಪರ್ವೀನ್ ತಾಜ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು


ವಿಷಯ ವಿಧಾನ: ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೂಲಭೂತಗಳು.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೊಶಾಸ್ತ್ರ.

ಡಾ. ಶಮಾಯೆಲ್ ರಿಜ್ವಾನಾ, ಎಂ. ಎ, ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ವಿಷಯ ವಿಧಾನ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನೆ.
ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಡಾI ಮಂಗಲಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಎಂ.ಎ. ಎಮ್.ಎಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ವಿಷಯ ವಿಧಾನ: ಕನ್ನಡದ ಬೋಧನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳವಳಗಳು.

ಡಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ಸುಧ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ., ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಎಚ್.ಇ, ಎಂ.ಎ.(ಮನೋವಿಗ್ನಾನಾ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ವಿಷಯ ವಿಧಾನ: ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೂಲಭೂತಗಳು.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೊಶಾಸ್ತ್ರ.

ಶ್ರೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಎಮ್. ಶೆಟ್, ಎಂ.ಎ. (ಪರಿಸರ), ಎಂ.ಎ. (ಹಿಸ್) ಎಮ್.ಎಡ್, ಎಸ್.ಎಲ್.ಇ.ಟಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್, (ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ವಿಷಯ ವಿಧಾನ: ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಿವಿಕ್ಸ್ನ ಬೋಧನೆ
ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಗ್ಯಾ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಂ.ಪಿಲ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ವಿಷಯ ವಿಧಾನ: ಗಣಿಕ ಬೋಧನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೊಶಾಸ್ತ್ರ.

ಅಸ್ಮಾ ಪರ್ವೀನ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್. (ಪಿಎಚ್‌ಡಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ವಿಷಯ ವಿಧಾನ: ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು. ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಉರ್ದು ಬೋಧನೆ, ಹಿಂದಿ ಬೋಧನೆ ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಶ್ರೀ. ಜೈಲಾನಿ ಎಂ ದರುದಭೈ. ಎಂ. ಎ, ಎಂ(ಲಿಬ್)

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು


ಶ್ರೀ ಜಮೀಲ್ ಮಕಂದಾರಿ, ಎಂಪಿಎಡ್,.

ಬೋಧಕ: ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ