ಬೋಧಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

(ಎಡ ಕುಳಿತು - ಡಾ!. ಎಂ. ಪರ್ವೀನ್ ತಾಜ್,ಡಾ!. ಕೆ. ರಮೇಶ್, ಡಾ!. ಶಮಯೆಲ್ ರಿಜ್ವಾನ, ಡಾ! ಮಂಗಳಮ್ಮ. ಎಚ್ಎಸ್.
ಎಡ ನಿಂತಿರುವಿಂದ - ಡಾ!.ಸುಧಾ ಎಚ್.ಆರ್., ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ.ಶೆತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಪಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯಾ)

ಡಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ಸುಧ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ., ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಎಚ್.ಇ, ಎಂ.ಎ.(ಮನೋವಿಗ್ನಾನಾ)

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೂಲಭೂತಗಳು.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೊಶಾಸ್ತ್ರ. ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: 57700-182400

ಡಾ. ಕೆ. ರಮೇಶ್,(ನಿವೃತ್ತಿ) ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಂ.ಎ. ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು : ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೂಲಭೂತಗಳು.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ.
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 144200-218200

ಡಾ. ಎಂ. ಪರ್ವೀನ್ ತಾಜ್, (ನಿವೃತ್ತಿ) ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೂಲಭೂತಗಳು.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೊಶಾಸ್ತ್ರ.
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 30000

ಡಾ. ಶಮಾಯೆಲ್ ರಿಜ್ವಾನಾ, (ನಿವೃತ್ತಿ) ಎಂ. ಎ, ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನೆ.
ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ.
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 30000

ಡಾ. ಮಂಗಲಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಎಂ.ಎ. ಎಮ್.ಎಡಿ, ಎಮ್ .ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಕನ್ನಡದ ಬೋಧನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳವಳಗಳು.
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 57700-182400

ಶ್ರೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಎಮ್. ಶೆಟ್, ಎಂ.ಎ. (ಪರಿಸರ), ಎಂ.ಎ. (ಹಿಸ್) ಎಮ್.ಎಡ್, ಎಸ್.ಎಲ್.ಇ.ಟಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್, (ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಿವಿಕ್ಸ್ನ ಬೋಧನೆ
ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 57700-182400

ಡಾ. ಸವಿತಾ ಪುರಿ. ಎಂ.ಎ. ಎಮ್.ಎಡ್, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪೊಸಿಟರಿ ಬರವಣಿಗೆ .
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 57700-182400

ಡಾ. ಜಯದೇವ ಎಂ.ಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ.

ಲಿಂಗ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 57700-182400

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಗ್ಯಾ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಎಂ.ಪಿಲ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಗಣಿಕ ಬೋಧನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೊಶಾಸ್ತ್ರ.

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 30000

ಅಸ್ಮಾ ಪರ್ವೀನ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಎಡ್. (ಪಿಎಚ್‌ಡಿ)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು. ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಉರ್ದು ಬೋಧನೆ, ಹಿಂದಿ ಬೋಧನೆ ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 30000

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜುಮ್ ಫಾತಿಮಾ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್.ಇಡಿ, ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ಎನ್ಇಟಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು


ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು: ಗಣಿಕ ಬೋಧನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ.
ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಮನೊಶಾಸ್ತ್ರ.

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 25000 (ಏಕೀಕೃತ ಸಂಬಳ)

ಶ್ರೀ. ಜೈಲಾನಿ ಎಂ ದರುದಭೈ. ಎಂ. ಎ, ಎಂ(ಲಿಬ್)

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 33450-62600

ಶ್ರೀ ಜಮೀಲ್ ಮಕಂದಾರಿ, ಎಂಪಿಎಡ್,.

ಬೋಧಕ: ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ


ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 30000

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ: ಭವಾನಿ ಜಿ ಪಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು


ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ: ಹಜೀರಾ ಅಫ್ರೋಜ್

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು


ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ: ಅಮೀರ ಪಾಷಾ ಖಾಜಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞ


ತಂತ್ರಜ್ಞ

ಶ್ರೀ: ಇರ್ಫಾನ್ ಜಾಫರ್ ಪೋಚಿ

ಅಟೆಂಡರ್


ಅಟೆಂಡರ್

ಶ್ರೀ: ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಬಿ.

ಅಟೆಂಡರ್


ಅಟೆಂಡರ್

ಶ್ರೀ: ಸೈಯದ್ ಜೈನುಲ್ಲಾ ಬುದ್ದಿನ್

ಅಟೆಂಡರ್


ಅಟೆಂಡರ್

ಶ್ರೀಮತಿ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ಜವಾನ


ಜವಾನ

ಶ್ರೀಮತಿ: ಉಮಾ

ಜವಾನ


ಜವಾನ

ಶ್ರೀಮತಿ: ನಸ್ರೀನ್ ತಾಜ್

ಶುಚಿಗಾರ


ಶುಚಿಗಾರ

ಶ್ರೀ: ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪಾಷಾ

ಶುಚಿಗಾರ


ಶುಚಿಗಾರ

ಶ್ರೀ: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್

ಕಾವಲುಗಾರ


ಕಾವಲುಗಾರ